Lovecké zbraně a lov knížat Lichnovských

Detailed information

Category:

Movité památky

Year:

2016

Place:

Opava

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

147

ISBN:

978-80-87231-38-8

250 Kč

Sold out

Katalog výstavy Lovecké zbraně a lov knížat Lichnovských  konané na státním zámku v Hradci nad Moravicí.

Na zámcích a hradech ve správě Národního památkového ústavu se dochovala celá řada cenných sbírek historických zbraní. K nejznámějším a největším patří historické zbrojnice na zámcích Konopiště, Hluboká nad Vltavou, Žleby, či v Opočně. Pozoruhodné, ale širší veřejnosti méně známé sbírky zbraní jsou však dochovány i na mnoha dalších hradních a zámeckých objektech. K nim patří i zámek v Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji o jehož bohaté sbírce loveckých a sportovních zbraní pojednává tato publikace.

 Autoři v úvodních kapitolách seznamují čtenáře v obecné rovině se způsoby lovu a honů v minulých staletích. Velká pozornost je v publikaci věnována doposud nepublikovaným informacím k historii hradecké knížecí obory pro vysokou, resp. černou zvěř a bažantnicím, ve kterých byly lovecké zbraně i příslušenství (prezentované v tomto katalogu) užívány. Publikace se tak věnuje loveckým a sportovním zbraním šlechtického rodu Lichnovských v širších souvislostech. Představena je m.j. i historie a činnost lovecko-střeleckého Bratrstva sv. Huberta myslivce v zemi Slezské, působícího na zámku v Hradci nad Moravicí v letech 1851–1858 jako elitní střelecký spolek regionálních šlechticů a velkostatkářů. Hlavní část publikace je věnována vybranému 71 člennému konvolutu loveckých a sportovních zbraní a loveckého příslušenství z let 1539–1885. Jedná se o nejkvalitnější část zámecké zbrojnice rodu Lichnovských, a to jak z hlediska aktuálního početního stavu, tak z hlediska umělecko-řemeslného i z hlediska schopnosti vypovídat o vlastních osudech i o osudech, zálibách a zájmech bývalých majitelů.

Publikace je rozdělena do šesti tématických kapitol, doprovázených vždy krátkou předmluvou: lovecké příslušenství (brašny a prachovnice), zbraně chladné (oštěpy, tesáky, šavle), mechanické zbraně (kuše a hevery), palné zbraně dlouhé, plynové zbraně a palné zbraně krátké.  Ke každému předmětu jsou mimo samotné detailní popisy uváděny i životopisná data jejich výrobců, jsou-li známa a odkazy na odbornou literaturu. Náležitá pozornost byla autory věnována i dochovanému vlastnickému značení na jednotlivých zbraních, díky čemuž se autorům podařilo úspěšně přiřadit celou řadu zbraní konkrétním příslušníkům knížecího rodu Lichnovských. Prezentovaný vybraný konvolut zbraní představuje ukázku šlechtické sbírky, která vznikla převážně nákupem, používáním a posléze odkládáním loveckých a sportovních zbraní šesti generacemi středoevropského šlechtického rodu v průběhu 18. a 19. století. Sbírka ve své většině nevznikla cíleným sbíráním hodnotných a technicky zajímavých zbraní, u nichž se primárně nepočítalo s jejich využitím ke střelbě. 

Publikace je dostupná též v pokladně státního zámku Hradec nad Moravicí.

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop