Hradozámecká noc v Náměšti nad Oslavou – výstava Bible kralické

Netradiční prohlídka

V rámci prohlídek okruhu Apartmán hraběte Haugwitze bude během Hradozámecké noci výjimečně zpřístupněna panská oratoř zámecké kaple, kde si budete moci prohlédnout originál šestidílné Bible kralické z let 1579 - 1593, která je součástí knihovního fondu náměšťského zámku.

Bible kralická byla vytištěna v Kralicích na náměšťském panství a je cenným renesančním biblickým pramenem Jednoty bratrské.

První vydání Bible kralické vyšlo v šesti svazcích, proto se často označuje jménem „šestidílka“. Rozdělení textu do šesti svazků bylo způsobeno tím, že se nejednalo jen o biblický text, ale i o rozsáhlé komentáře po stranách, díky kterým se text značně rozšířil. Komentáře a vsuvky byly následujícího druhu:

 • Menším písmem slova dodaná z jiných překladů nebo nově, pro lepší srozumitelnost textu
 • Na horním okraji se nacházel název knihy, nadpisy byly velké, vybavené ozdobnou iniciálou
 • Po stranách textu se nacházel komentář, oddělený od samotného biblického textu tenkou linkou
 • Každá kniha byla opatřena sumářem, menší sumáře měly také všechny kapitoly
 • Odkazy na paralelní biblická místa
 • Výkladový komentář obsahující různé varianty pocházející z různých překladů hebrejského, řeckého či jiného, blíže neoznačeného textu. Obsahoval také reálie, užitečné k pochopení biblického textu.

Obsah jednotlivých dílů:

 1. 5 knih Mojžíšových (Pentateuch: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium) - rok vydání 1579
 2. Historické knihy (Jozue, Soudců, Rút, 1. a 2. kniha Samuelova, 1. a 2. Kniha královská, , 1. a 2. Kniha kronik - Paralipomenon, Ezdráš, Nehemiáš) - rok vydání 1580   
 3. Básnické knihy (Jób, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Píseň písní) - rok vydání 1582
 4. Proroci (Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Jóel, Ámos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Ageus, Zachariáš, Malachiáš) - rok vydání 1587
 5. Apokryfy, tj. jak apokryfy, tak deuterokanonické knihy (Tobiáš, Manasse, Júdit, Báruch, přídavky k Danielovi, 1. a 2. kniha Ezdrášova /tj. 3. a 4. kniha Ezdrášova/, přídavky k Ester, 3 knihy Makabejské, kniha Moudrosti a Sirachovec) - rok vydání 1588
 6. Nový zákon - rok vydání 1593